Stadgar

Stadgar för Källö-Knippla Öråd (f.d Källö-Knippla allmännyttiga samhällsstiftelse) antagna vid extra medlemsstämma 2004-02-22 och bekräftade vid ordinarie årsmöte 2004-04-25.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Källö-Knippla Öråd.

  

§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att verka för Källö-Knippla invånares bästa samt att tillvarata medlemmarnas intressen och gemensamma angelägenheter. Hit hör även frågor som är gemensamma för Öckerö Kommun.

  

§3 Styrelsens säte
Styrelsens säte är Källö-Knippla

  

§4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, medlemsmöten och styrelsen. Synpunkter från föreningens medlemmar förmedlas i en dialog med kommunen via föreningens styrelse. Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden.

  

§5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december. Föreningen skall vara bokföringsskyldig.

  

§6 Rätt att företräda föreningen
Styrelsen företräder föreningen.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så belutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

  

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

  

§7 Medlemsskap
Var och en som bor på Källö-Knippla och är folkbokförs i Öckerö Kommun samt fyllt sexton år är medlem i föreningen.

  

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

  

§8 Tidpunkt, kallelse
Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker genom kungörelse i vilken anges de frågor som skall behandlas. Kungörelsen anslås på lämpliga anslagsplatser inom området senast 14 dagar före årsmötet.
Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på plats som angivits av styrelsen.

 

§9 Rösträtt och beslutsmässighet vid årsmötet
Varje medlem som deltar vid årsmötet har yttrande-, förslags- och rösträtt. Fullmaktsröstning är ej tillåten.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.
Vid behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter och ersättare ej rösträtt.
Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetag skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.
Personval skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal skall lotten fälla utslag.

 

§10 Ärenden vid årsmötet
Vid förenings årsmöte skall behandlas:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
2. Godkännande av mötets kungörande och kallelsen
3. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
4. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
6. Fråga om användande av årets vinst eller täckande av möjligen uppkommande förlust
7. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna, sekreterare, kassaförvaltare och revisorer.
8. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) minst sex övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) minst tre ersättare i styrelsen för en tid av 2 år
d) två revisorer och en ersättare för eb tid av 1 år
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år
9. Förslag från styrelsen
10. Av medlemmar lämnade förslag, som inkommit till styrelsen i så god tid att de kunnat medtagas i kungörelsen.

 

§11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålles då styrelsen, revisor eller minst en tiondel av medlemmarna finner det erforderligt och skriftligen påkallar detta med angivande av skälen härför. Kallelse till extra årsmöte sker genom kungörelse i vilken anges de frågor som skall behandlas. Kungörelsen anslås på lämpliga anslagsplatser inom området senast 1 vecka före extra årsmöte.

 

STYRELSEN

 

§12 Styrelsens sammanssättning, åligganden m.m.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter och minst 3 ersättare.
Mandatperioden är ett år för ordföranden och två år för övriga.
Valen skall ske växelvis för att undvika att hela styrelsen avgår samtidigt.
Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet skall förbereda de frågor som skall handläggas av styrelsen och på styrelsens uppdrag verkställa dess beslut. Arbetsutskottet kan besluta i frågor som styrelsen delegerat till det.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För att beslut skall vara giltigt krävs att mer än hälften av de av årsmötet fastställda antalet ledamöter är eniga om belutet.
Kallelse till sammanträde skall sändas till ordinarie ledamöter och ersättare samt för kännedom till revisorer och valberedningens ordförande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.
I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av vald justerare.

Det åligger styrelsen att
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- lämna uppgift till valberedningen om vilka medlemmar som skall avgå
- tillställa revisorn föreningens räkenskaper samt förbereda årsmöte

 

ÖVRIGA FUNKTIONER

 

§13 Valberedningen
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.
Valberedningen lämnar förslag till årsmötet på ordförande, övriga ledamöter och ersättare i styrelsen och revisorer. Mandatperioden är två år. Valen skall ske växelvis för att undvika att hela valberedningen avgår samtidigt. Ledamot av valberedningen äger tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.

 

§14 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorerna äger tillträde till styrelsens sammanträden och har därvid yttranderätt.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

ÖVRIGT

 

§15 Medlemsmöte
Utöver ordinarie årsmöte kan styrelsen kalla till ett medlemsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till medlemsmöte om en tredjedel av medlemmarna skriftligen så begär.
De regler som gäller för kungörande av årsmöte skall tillämpas på motsvarande sätt när ett medlemsmöte skall äga rum.

 

§16 Rösträtt
Vid ett årsmöte eller medlemsmöte har varje medlem en röst. Vid lika röstetal skall den mening ordförande biträder bli föreningens beslut. All röstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall annat föreskrivs i stadgarna.

 

§17 Föreningens upplösning
Föreningen skall upphöra med sin verksamhet om så beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum.
Ett av dessa medlemsmöten skall vara det ordinarie årsmötet.

 

§18 Föreningens tillgångar
Har beslut fattats om att föreningen skall upphöra med sin verksamhet, skall samtidigt avgöras hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

 

§19 Stagdetolkning och stadgeändring
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa medlemsmöten skall vara det ordinarie årsmötet.

 

 

      Källö-Knippla, Bohuslän

 

Skriv till Örådet; tyck till om något, fråga eller föreslå något kanske..